Analizy finansowe, kalkulacja kosztów, raporty i zestawień dla celów rachunkowości zarządczej i kosztowej
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Analizy finansowe

Analiza finansowa to część analizy ekonomicznej, która zajmuje się oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacją majątkową i finansową.

Przedstawia stan majątkowo – kapitałowy, wynik finansowy i ogólną sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Przedmiotem analizy finansowej jest: efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie, przychody, koszty, wynik finansowy, rentowność, płynność finansowa.

Analizę finansową może przeprowadzić firma dla własnych celów (analiza finansowa wewnętrzna) jak i podmioty zewnętrzne (analiza fiansowa zewnętrzna).

Analiza wewnętrzna ma być pomocna kierownictwu firmy do podjęcia uzasadnionych decyzji. Zewnętrzna dotyczy zazwyczaj celów poznawczych działalności firmy.

Zakres analizy finansowej:
  • podmiotowy (przychody, koszty, wynik finansowy, efektywność, płynność),
  • czasowy (przeszła działalność, bieżąca i przyszła),
  • przestrzenny (rozwiązania systemowe, uwarunkowania rynkowe, konkurenci, pozycja przedsiębiorstwa na rynku),
  • przedmiotowy (firma jako całość, samodzielne jednostki wewnątrz przedsiębiorstwa).
Analizy finansowe przygotowane przez biuro rachunkowe Katowice Sławka są bezcenne dla budowania przewagi konkurencyjnej.

budżetowanie, firma w ue